Chceme-li čelit dnešní epidemii rakoviny,

potřebujeme posílit prevenci

a včasnou diagnózu

rakovinných onemocnění

newsletter ENVI

ENVI newsletter 20.- 21.března 2017

Další zasedání Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin proběhlo v Bruselu 20. – 21. března.

20. března před námi vystoupil pan Jyrki Katainen, místopředseda Evropské komise pro zaměstnanost, růst, investice a konkurenceschopnost, ohledně pracovního plánu Komise pro ekodesign v období 2016 – 2019. Dále jsme diskutovali o zařazení emisí skleníkových plynů, využívání půdy a lesnictví do klimatického a energetického rámce 2030.

21. března jsme hlasovali o námitkách k povolení produktů z geneticky modifikované kukuřice a zařazení Tritonu X-100 na seznam látek podléhajících povolení. Také jsme hlasovali o návrzích ohledně in vitro diagnostických zdravotních prostředků a o nařízení na zdravotnické prostředky. Mimoto jsme hlasovali o

22.03.2017

ENVI newsletter březen 2017

Další dvě zasedání výboru ENVI proběhla 9. března v Bruselu a 13. března 2017 ve Štrasburku.

9. března jsme hlasovali o zprávě týkající se palmového oleje a kácení deštných pralesů. Dále jsme hlasovali o dvou stanoviscích k zachování rybolovných zdrojů a mořských ekosystémů prostřednictvím technických opatření a o zapojení se několika členských států do společenství pro výzkum a inovace v oblasti středozemního moře (PRIMA).

Kromě toho byl v rámci pravidelného dialogu k diskuzi s členy ENVI pozván pan Karmenu Vella, komisař pro životní prostředí, námořní záležitosti a rybolov.

13. března proběhla mimo jiné výměna názorů s panem Miguelem Ariasem Cañetem, komisařem pro oblast klimatu a energetiku.

Celé znění

14.03.2017

ENVI newsletter únor 2017

Další zasedání Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin  proběhlo v Bruselu 27. - 28. února 2017.

Hlasovali jsme o návrhu stanoviska týkajícího se rozpočtové kontroly financování nevládních organizací z rozpočtu EU. Dále se projednávaly návrhy stanovisek na hnojiva a pozměňovací návrhy ke zprávě o stanovení závazných redukcí emisí skleníkových plynů členskými státy, týkající se období 2021 – 2030. Kromě toho také došlo k výměně názorů s Komisí ohledně přezkumu provádění environmentální politiky, o bezpečnosti potravin a o zjednodušení postupu dovozu spotřebního zboží z Kanady.

Celé znění newsletteru zde:

13.03.2017

ENVI newsletter 30. a 31. 1. 2017

Vítám Vás u prvního vydání newsletteru Výboru ENVI v druhé polovině již osmého volebního období Evropského parlamentu! Další zasedání výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin se konalo v Bruselu ve dnech 30. a 31. ledna 2017. Hlasovali jsme o kontrolách uplatňování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin, o zlepšení přístupu k lékům, či o udělení absolutorií za rok 2015 k souhrnnému rozpočtu EU a k jednotlivým evropským agenturám. Velkým tématem tento týden bylo také hlasování o návrhu usnesení ohledně nízkorizikových biologických pesticidů. 

Ve výboru dále došlo k výměně názoru s Andreu Ammo, výkonnou ředitelkou Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC). S Evropskou komisí jsme diskutovali o Evropském úřadu pro

31.01.2017

ENVI Newsletter 8.12.

Dne 8. prosince proběhlo v Bruselu další zasedání Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Poslední v tomto roce proběhne 15. prosince ve Štrasburku.

Na zasedání v Bruselu jsme hlasovali o návrhu usnesení o nařízení o léčivých přípravcích pro pediatrické použití. Dále jsme diskutovali o pozměňovacích návrzích ke zprávě Možnosti EU, jak zlepšit přístup k lékům. Probírali jsme také Absolutorium 2015: souhrnný rozpočet EU - Evropská komise a evropské agentury.

15. prosince ve Štrasburku budeme hlasovat například o návrhu zprávy týkající se nákladově efektivního snížení emisí a investic do nízkouhlíkových technologií.

Rád bych také využil této příležitosti a popřál Vám a Vašim rodinám co nejpříjemnější prožití vánočních

13.12.2016

Stránky