Chceme-li čelit dnešní epidemii rakoviny,

potřebujeme posílit prevenci

a včasnou diagnózu

rakovinných onemocnění

newsletter ENVI

ENVI newsletter 21. - 22. června 2017

Tentokrát bylo zasedání zaměřeno především na témata klimatických změn a znečištění ovzduší. Zabývali jsme se pozměňovacími návrhy ke Gotenburgskému protokolu k mezinárodní Úmluvě o dálkovém přenosu znečištění ovzduší přes hranice států a Motrealskému protokolu o látkách poškozujících ozonovou vrstvu Země. Ve stejném smyslu jsme hovořili o návrhu usnesení ke konferenci OSN COP23 2017, která proběhne tento rok v Bonnu.  Všechny tyto body jasně signalizovaly pokračující odhodlání plnit závazky plynoucí z klimatické dohody z Paříže a současně zvýšovat ochranu lidského zdraví a životního prostředí.

Dále proběhlo společné zasedání výborů ENVI a ITRE na téma Správy energetické unie. Silná energetické unie s ambiciozní klimatickou politkou může být dosaženo pouze pomocí společné

26.06.2017

ENVI newsletter 07. - 08.června 2017

Další dvě zasedání Výboru ENVI proběhla 7-8. června v Bruselu a 12. června ve Štrasburku.

Bylo nám ctí uspořádat společně s Výborem pro rozvoj a Organizací spojených národů konferenci na vysoké úrovni s předsedou Evropského parlamentu A. Tajanim, premiérkou Norska Ernou Solberg a prominentními "advokáty" cílů OSN pro udržitelný rozvoj. Osobně jsem zasedání předsedal společně s kolegyní Lindou McAvan. 

Na výboru také proběhla diskuze stran legislativy zabývající se energetickou efektivitou, která zahrnuje snižování cen, snižování emisí, úsporu a bezpečnost zdrojů nebo zlepšování socio-ekonomických vztahů.  

Evropská komise na zasedání představila svůj nedávno vydaný akční plán zabývající se biodiverzitou. 

V pondělí 12. června jsme

21.06.2017

ENVI newsletter 29. - 30.května 2017

Další zasedání Výboru ENVI proběhlo v Bruselu 29-30. května. Hlasovali jsme o ústní otázce týkající se procedury autorizace glyfosátu, aktivní látky nejpoužívanějšího herbicidu vůbec. Dále jsme hlasovali o stanovisku ENVI k nařízení o CE hnojivech, kde jsem stínovým zpravodajem naší frakce, o zprávě týkající se omezení nebezpečných látek v elektrickém a elektronickém zařízeních a o usnesení na téma HIV/AIDS, tuberkulozy a žloutenky typu C.   

Dalším důležitým bodem bylo hlasování týkající se snižování skleníkových plynů členskými státy EU v období 2021-2030. Jedná se o tzv. "Effort Sharing Regulation" - nařízení, které stanovuje národní cíle pro snižování emisí v souladu s cíli pařížské klimatické dohody.  

Dále jsme diskutovali o současných

21.06.2017

ENVI newsletter 24.- 25.dubna 2017

Diskutovali jsme o zprávě o začlenění využívání půdy, změn ve využívání půdy a lesnictví (LULUCF) do klimaticko-energetické politiky EU do roku 2030. Využívání půdy a lesnictví hraje zásadní roli v dosahování dlouhodobých cílů stanovených Pařížskou klimatickou dohodou. Rovněž jsme také projednávali návrh stanoviska k hnojivům s označením CE, kterým ENVI věnuje zvláštní pozornost, zejména co se týče znečišťujících látek, jako je kadmium.

Probírali jsme s Komisí ohledně kvality a bezpečnostních norem pro transplantaci lidských orgánů, kde EU vede v oblasti svého legislativního rámce. Z dalších otázek, o nichž jsme diskutovali s Komisí, chci zdůraznit zprávu o uplatňování minimálních zásad pro průzkum a výrobu uhlovodíků, jako je břidlicový plyn. Vedli

27.04.2017

ENVI newsletter 10.- 11.dubna 2017

Další zasedání výboru ENVI se konalo v Bruselu ve dnech 10. a 11. dubna 2017.

Hlasovali jsme o ambiciózním návrhu na snížení plýtvání potravin, snažili jsme se docílit koordinace mezi členskými státy při dosahování cílů v oblasti snižování plýtvání. Každý rok je v Evropské unii vyhozeno přibližně 88 mil. tun jídla a s tím související náklady, které se odhadují na 143 mld. €. Plýtvání jídlem není jen etickým a ekonomickým problémem, ale také vyčerpává omezené přírodní zdroje.

Také jsme měli důležité hlasování v oblasti zdravotnictví, především v otázce nemocí jako jsou HIV­/AIDS, tuberkulóza a žloutenka typu C. Žádáme o komplexní rámcovou politiku EU, protože navzdory významnosti zdravotních rizik s těmito chorobami spojenými stále existují rozdíly ve

24.04.2017

Stránky