Chceme-li čelit dnešní epidemii rakoviny,

potřebujeme posílit prevenci

a včasnou diagnózu

rakovinných onemocnění

newsletter ENVI

ENVI newsletter 24.- 25.dubna 2017

Diskutovali jsme o zprávě o začlenění využívání půdy, změn ve využívání půdy a lesnictví (LULUCF) do klimaticko-energetické politiky EU do roku 2030. Využívání půdy a lesnictví hraje zásadní roli v dosahování dlouhodobých cílů stanovených Pařížskou klimatickou dohodou. Rovněž jsme také projednávali návrh stanoviska k hnojivům s označením CE, kterým ENVI věnuje zvláštní pozornost, zejména co se týče znečišťujících látek, jako je kadmium.

Probírali jsme s Komisí ohledně kvality a bezpečnostních norem pro transplantaci lidských orgánů, kde EU vede v oblasti svého legislativního rámce. Z dalších otázek, o nichž jsme diskutovali s Komisí, chci zdůraznit zprávu o uplatňování minimálních zásad pro průzkum a výrobu uhlovodíků, jako je břidlicový plyn. Vedli

27.04.2017

ENVI newsletter 10.- 11.dubna 2017

Další zasedání výboru ENVI se konalo v Bruselu ve dnech 10. a 11. dubna 2017.

Hlasovali jsme o ambiciózním návrhu na snížení plýtvání potravin, snažili jsme se docílit koordinace mezi členskými státy při dosahování cílů v oblasti snižování plýtvání. Každý rok je v Evropské unii vyhozeno přibližně 88 mil. tun jídla a s tím související náklady, které se odhadují na 143 mld. €. Plýtvání jídlem není jen etickým a ekonomickým problémem, ale také vyčerpává omezené přírodní zdroje.

Také jsme měli důležité hlasování v oblasti zdravotnictví, především v otázce nemocí jako jsou HIV­/AIDS, tuberkulóza a žloutenka typu C. Žádáme o komplexní rámcovou politiku EU, protože navzdory významnosti zdravotních rizik s těmito chorobami spojenými stále existují rozdíly ve

24.04.2017

ENVI newsletter 20.- 21.března 2017

Další zasedání Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin proběhlo v Bruselu 20. – 21. března.

20. března před námi vystoupil pan Jyrki Katainen, místopředseda Evropské komise pro zaměstnanost, růst, investice a konkurenceschopnost, ohledně pracovního plánu Komise pro ekodesign v období 2016 – 2019. Dále jsme diskutovali o zařazení emisí skleníkových plynů, využívání půdy a lesnictví do klimatického a energetického rámce 2030.

21. března jsme hlasovali o námitkách k povolení produktů z geneticky modifikované kukuřice a zařazení Tritonu X-100 na seznam látek podléhajících povolení. Také jsme hlasovali o návrzích ohledně in vitro diagnostických zdravotních prostředků a o nařízení na zdravotnické prostředky. Mimoto jsme hlasovali o

22.03.2017

ENVI newsletter březen 2017

Další dvě zasedání výboru ENVI proběhla 9. března v Bruselu a 13. března 2017 ve Štrasburku.

9. března jsme hlasovali o zprávě týkající se palmového oleje a kácení deštných pralesů. Dále jsme hlasovali o dvou stanoviscích k zachování rybolovných zdrojů a mořských ekosystémů prostřednictvím technických opatření a o zapojení se několika členských států do společenství pro výzkum a inovace v oblasti středozemního moře (PRIMA).

Kromě toho byl v rámci pravidelného dialogu k diskuzi s členy ENVI pozván pan Karmenu Vella, komisař pro životní prostředí, námořní záležitosti a rybolov.

13. března proběhla mimo jiné výměna názorů s panem Miguelem Ariasem Cañetem, komisařem pro oblast klimatu a energetiku.

Celé znění

14.03.2017

ENVI newsletter únor 2017

Další zasedání Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin  proběhlo v Bruselu 27. - 28. února 2017.

Hlasovali jsme o návrhu stanoviska týkajícího se rozpočtové kontroly financování nevládních organizací z rozpočtu EU. Dále se projednávaly návrhy stanovisek na hnojiva a pozměňovací návrhy ke zprávě o stanovení závazných redukcí emisí skleníkových plynů členskými státy, týkající se období 2021 – 2030. Kromě toho také došlo k výměně názorů s Komisí ohledně přezkumu provádění environmentální politiky, o bezpečnosti potravin a o zjednodušení postupu dovozu spotřebního zboží z Kanady.

Celé znění newsletteru zde:

13.03.2017

Stránky